(1)
Tratamiento Del Frenillo Aberrante, frenectomía Y frenotomía. . Rev. nac. odontol. 2017, 14 (26). https://doi.org/10.16925/od.v13i26.2046.